Praktijk Lavandula

De Praktijk is aan huis gevestigd te Nistelrode. Wat ik in mijn praktijk wil uitdragen is: Rust, Warmte, Veiligheid en Vertrouwen zodat je volledig jezelf kan en mag zijn.

 

De doeleinden van persoonsgegevens die door mij worden verwerkt zijn:

a. Dossierplicht (WGBO) Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. b. Bewaartermijn (WGBO) De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien een chronische ziekte heeft) c. Beroepsgeheim Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. d. Minderjarigen Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen of van zijn/haar voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, alsmede indien de cliënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de therapeut van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.