Algemene Voorwaarden

Respect, eerlijkheid en openheid van beide kanten zijn noodzakelijk tijdens een behandeltraject. Bij het sluiten van overeenkomsten ga ik daarom uit van de volgende algemene voorwaarden.

Beroepsprofessionaliteit

 1. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 2. Ik ben als therapeut lid van de beroepsvereniging VBAG en ben gehouden en werk volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen door deze beroepsvereniging. Ook sta ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 
 3. In geval van klachten is het advies om je onvrede eerst met mij te bespreken zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kun jij je wenden tot de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie ‘Quasir’.

Behandeling

 1. Voor de start van een behandeltraject sluiten wij samen een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door jou te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan jou een kopie van deze overeenkomst overhandigd.
 2. Jij weet zelf het beste wat goed voor je is en beslist zelf op basis van eigen afwegingen wat je wel of niet wil. Daarom ben jij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en ben jij in persoon aanspreekbaar op jouw gedrag.
 3. Gedurende het behandeltraject hebben de doelen, middelen en keuzen van jou als client prioriteit boven die van mij als therapeut.
 4. Na 3 behandelingen kijken we samen of er veranderingen zijn ontstaan. Mocht dit niet zo zijn dan beeindigen we het behandeltraject.
 5. Ik behandel geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien je bij aanvang van de behandeling onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de behandeling en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 6. Op het moment dat ik kortdurend ziek ben vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 7. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.
 8. De behandelovereenkomst geldt voor de duur van de behandeling. De overeenkomst eindigt tussentijds door opzegging van jou als cliënt of van mij als de therapeut. De tot dan afgenomen behandelingen zijn voor rekening van de cliënt.

Kosten en betaling

 1. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 2. De betaling van de factuur geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening factuur
 3. De behandelingen vinden plaats bij mij thuis in Nistelrode.

Annulering van de behandeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.